Η ανάπτυξη των συναισθημάτων πρέπει να αποτελεί στόχο της εκπαίδευσης

Η ομάδα του EduCardia

Επιμορφωτικό Υλικό για τους εκπαιδευτικούς


Το επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει τον ορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση του υλικού για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την Συναισθηματική Νοημοσύνη, με έμφαση στην προώθηση της συναισθηματικής αγωγής στην τάξη. Το υλικό θα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του μοντέλου EmoSocio, οδηγίες χρήσης της ψηφιακής εργαλειοθήκης του EduCardia και εισηγήσεις για εφαρμογή των δραστηριοτήτων της ΚΣΜ του EduCardia στην τάξη. Το υλικό θα είναι σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων, εγχειριδίων, βίντεο και διαδικτυακών σεμιναρίων, όπου οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν στην εφαρμογή ΚΣΜ δραστηριοτήτων με συγκεκριμένους στόχους.

Ο στόχος είναι αφενός η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν σε διαδικασίες αξιολόγησης εντός του έργου του EduCardia, και αφετέρου η ανοικτή πρόσβαση στο υλικό που θα αναπτυχθεί για αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Το επιμορφωτικό υλικό ΚΣΜ για εκπαιδευτικούς θα σχεδιαστεί και θα οργανωθεί σύμφωνα με τις κλίμακες του μοντέλου EmoSocio.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).