Η εκπαίδευση του μυαλού, χωρίς την εκπαίδευση της καρδιάς, δεν είναι εκπαίδευση

Αριστοτέλης

Το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) EmoSocio


Ένα ακόμη μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης;

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για τον ορισμό και τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ). Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες και μοντέλα ΣΝ για την υποστήριξη της ψυχολογικής αξιολόγησης της ΣΝ. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες οσον αφορά στην ευρεία υιοθέτηση και χρήση αυτών των μοντέλων από τους επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών. Η απουσία μιας σαφώς δομημένης αναπαράστασης των εννοιών στα μοντέλα ΣΝ έχει οδηγήσει σε έλλειψη σαφήνειας και συνέπειας/συνοχής, ενώ παρεμποδίζει περαιτέρω διαδικασίες σύγκρισης και αξιολόγησης των υφιστάμενων μοντέλων. Μέχρι στιγμής, δεν προωθείται η ανοιχτή πρόσβαση στα μοντέλα ΣΝ και στα αντίστοιχα εργαλεία τους, κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό για την υιοθέτηση και την εφαρμογή τους. Επιπλέον, η προσθήκη ψυχομετρικών εννοιών απο τον τομέα της κοινωνιομετρίας, διευκολύνει την συνεργασία επιστημόνων απο διαφορετικά ερευνητικά πεδία κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Για να αντιμετωπίσουμε όλες τις παραπάνω προκλήσεις, προτείνουμε το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης EmoSocio.

Μοντέλο ΣΝ EmoSocio

Το EmoSocio είναι ένα Μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) ανοιχτής πρόσβασης, βασισμένο σε μια λεπτομερή σύγκριση και σύνθεση των κύριων εννοιών που προτείνονται σε όλα τα ευρέως αποδεκτά μοντέλα ΣΝ. Ταυτόχρονα είναι εμπλουτισμένο με κοινωνιομετρικούς δείκτες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το EmoSocio έχει αναπαρασταθεί σε μια σημασιολογικά εμπλουτισμένη μορφή με τη μορφή μιας οντολογίας. Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε ένα μοντέλο ΣΝ ανοιχτής πρόσβασης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση και αξιολόγηση των διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Πρόσβαση στα Ερωτηματολόγια EmoSocio

Τα ερωτηματολόγια EmoSocio είναι διαθέσιμα μέσω του εργαλείου EmoSociograms, στο οποίο μπορεί να γίνει απευθείας εισαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία αναφορών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).