Η εκπαίδευση του μυαλού, χωρίς την εκπαίδευση της καρδιάς, δεν είναι εκπαίδευση

Αριστοτέλης

EmoSociograms


Τι είναι ένα EmoSociogram;

Ο όρος Emosociogram εισήχθηκε με την υιοθέτηση του όρου κοινωνιόγραμμα (sociogram) και τη συμπερίληψη του με πληροφορίες σχετικά με τις συναισθηματικές δεξιότητες ενός ατόμου ή μίας ομάδας. Ένα Emosociogram είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος με βάρη, όπου οι κόμβοι αποτελούν τα μέλη μίας ομάδας και οι ακμές τις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τέσσερα είδη σχέσεων που δηλώνουν προτίμηση σε κάποιον, απόρριψη για κάποιον, αίσθηση προτίμησης από κάποιον, αίσθηση απόρριψης από κάποιον. Διαφορετικά βάρη αντιπροσωπεύουν την προτεραιότητα της σχέσης. Ένα Emosociogram είναι ένας πολυ-γράφος που σημαίνει ότι ένα ζευγάρι κόμβων μπορεί να έχει ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους σχέσεων (παράλληλες ακμές). Για παράδειγμα, ο κόμβος A μπορεί να έχει προτίμηση για τον κόμβο B και παράλληλα να νιώθει ότι και ο κομβος Β τον προτιμά. Δηλαδή ο κόμβος Α να έχει αίσθηση προτίμησης από τον κόμβο Β.

Εργαλείο αξιολόγησης EmoSociograms

Το εργαλείο EmoSociograms μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες μαθητών για να βελτιωθεί η μεταξύ τους συνεργασία, να μειωθούν φαινόμενα κοινωνικής απομόνωσης και να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.

Το EmoSociograms είναι ένα εργαλείο ανοιχτής πρόσβασης κάτω από την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (General Public License v3.0, GNU). Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν τη διαχείριση των γκρουπ ομάδων (δημιουργία ομάδων, διαχείριση μελών των ομάδων), τη διαχείριση των emosociograms που έχουν παραχθεί και την αξιολόγηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και της ομάδας.

Πώς να αποκτήσετε το EmoSociograms

Το EmoSociograms είναι διαθέσιμο από τον Μαιο του 2023 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα απο οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Δοκιμάστε το τώρα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).