Η εκπαίδευση του μυαλού, χωρίς την εκπαίδευση της καρδιάς, δεν είναι εκπαίδευση

Αριστοτέλης

Πρωτοποριακή μέθοδος αξιολόγησης

Η μέθοδος αξιολόγησης του EduCardia στοχεύει στην παροχή αποτελεσμάτων σχετικά με τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών. Περιλαμβάνει το ψυχομετρικό εργαλείο, επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, ένα σύνολο από Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ) δραστηριότητες, το αναθεωρημένο μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) και οδηγίες εφαρμογής. Τα βασικά βήματα της μεθόδου παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Βήμα I

  Ενημέρωση

  Ο εκπαιδευτικός μελετά το εκπαιδευτικό υλικό Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ) ώστε να εξοικειωθεί με το ΕmoSocio μοντέλο, να εφαρμόσει τις προτεινόμενες δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσει το ψυχομετρικό εργαλείο, EmoSociograms.

 • Βήμα II

  Εφαρμογή του EmoSociograms στην τάξη

  Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το εργαλείο EmoSociograms στην τάξη του και στη συνέχεια μελετά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το εργαλείο για κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και για όλη την τάξη. Μέσα από τα αποτελέσματα, προκύπτουν στοιχεία για την κοινωνική δυναμική της τάξης αλλά και την συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών.

 • Βήμα III

  Επιλογή των κατάλληλων Κοινωνικο-Συναισθηματικών Δραστηριοτήτων

  Ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές, επιλέγει εκείνες τις δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος της τάξης και οι οποίες ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί μέσω ενός μηχανισμού προτεινόμενων δραστηριοτήτων που θα είναι διαθέσιμες μέσω του EduCardia.

 • Βήμα IV

  Εφαρμογή και αξιολόγηση των προτεινόμενων ΚΣΜ δραστηριοτήτων

  Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει τις προτεινόμενες δραστηριότητες στην τάξη. Με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, εκπαιδευτικός και μαθητές αξιολογούν την εμπειρία τους. Το Βήμα IV επαναλαμβάνεται όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο εκπαιδευτικός.

 • Βήμα V

  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της συναισθηματικής εκπαίδευσης

  Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο EmoSociograms. Τα Βήματα III ως V μπορούν να επαναληφθούν για την παρακολούθηση της βελτίωσης των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).