Η ανάπτυξη των συναισθημάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης

Η ομάδα του EduCardia

Συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό κλίμα στην τάξη

Το EduCardia στοχεύει στην προώθηση της συναισθηματικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψην τη σημασία των κοινωνικών δυναμικών μιας ομάδας,  και ταυτόχρονα  αναπτύσσοντας μια μέθοδο αξιολόγησης με ισχυρή θεωρητική βάση, που υποστηρίζεται από ψηφιακά εργαλεία.

Κύρια Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του Educardia περιλαμβάνουν τη μέθοδο που θα αναπτυχθεί, το αναθεωρημένο μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ), το διαδικτυακό ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης, το υλικό για Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση (ΚΣΜ) και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου σε σχολεία στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Ρουμανία και στην Κύπρο.


Στόχοι


 • Στόχος I

  Μέθοδος Αξιολόγησης EduCardia

  Να αναπτύξει και να επικυρώσει τη μέθοδο αξιολόγησης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε στρατηγικές διδασκαλίας της κοινωνικο-συναισθηματικής νοημοσύνης και τεχνικές αξιολόγησης των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών.

 • Στόχος II

  Μοντέλο EmoSocio και Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς

  Να γίνει σαφής στους εκπαιδευτικούς η ερμηνεία των χαρακτηριστικών και των μοντέλων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από (α) την αναθεωρημένη έκδοση του μοντέλου ανοικτής πρόσβασης EmoSocio, η οποία θα περιγράφει με λεπτομέρεια ένα σύνολο από χαρακτηριστικά και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και (β) την προετοιμασία του σχετικού επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς σχετικά με την ανάπτυξη της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ).

 • Στόχος III

  Ψυχομετρικό Εργαλείο EmoSociograms

  Να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή της προτεινόμενης παιδαγωγικής προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ψυχομετρικού εργαλείου ανοιχτής πρόσβασης. Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και στην ανάπτυξη ενός συνόλου δραστηριοτήτων ΚΣΜ (SEL), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή και δια ζώσης.

 • Στόχος IV

  Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του EduCardia

  Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικο-συναισθηματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου ή μίας ομάδας. Να γίνει καταγραφή των βασικών εμπειριών, πληροφοριών και ορθών πρακτικών από σενάρια που εφαρμόστηκαν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, στην Ισπανία, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

 • Στόχος V

  Διάχυση των αποτελεσμάτων του EduCardia

  Να διαδοθούν τα αποτελέσματα του EduCardia στις πλατφόρμες του Erasmus+ καθώς επίσης και στο διευρυμένο δίκτυο των συνεργατών και των επαφών της ομάδας του EduCardia, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τυχόν ενδιαφερόμενους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).