Η ανάπτυξη των συναισθημάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης

Η ομάδα του EduCardia

Δραστηριότητες Συναισθηματικής Εκπαίδευσης


Το εγχειρίδιο των Δραστηριοτήτων ΚΣΜ EduCardia, θα περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων ΚΣΜ με κατάλληλους δείκτες για το διαθέσιμο υλικό ανά δραστηριότητα (π.χ. κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, εικόνες, πηγές από το διαδίκτυο). Όλο το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα είναι διαθέσιμο μέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Οι δραστηριότητες του ΚΣΜ EduCardia θα βασίζονται στο μοντέλο EmoSocio, το οποίο διευκολύνει την εκπαίδευση όλων των καθορισμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε τάξεις διαδικτυακά ή δια ζώσης. Όλες οι δραστηριότητες του ΚΣΜ θα είναι διαθέσιμες σε ένα αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης και θα είναι δυνατή η αναζήτηση βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως η γλώσσα, η ηλικία, οι δεξιότητες που διερευνούν κλπ. Ο στόχος είναι να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης, με επιστημονικά τεκμηριωμένες δραστηριότητες ΚΣΜ, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος σε σχολεία και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).