Παραδοτέα


Project result:
R5.a – Release of the open-source psychometric toolkit (EmoSociograms) and the relevant documentation
Authors:
Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos, Èlia López Cassà, Maria Papamichael
Date:
28/02/2023
Primary contacts and emails :
Eleni Fotopoulou (efotopoulou@netmode.ntua.gr)
Suggested citation:
Eleni Fotopoulou et al. (2023) Release of the open-source psychometric toolkit (EmoSociograms) and the relevant documentation. EduCardia Result R5.a, Erasmus+ Project No: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806
Project result:
R4.a – In-person and onlineactivities development andprovision through a digital repository
Authors:
Eleni Fotopoulou, Athina Thanou, Nikos Fryganiotis, Anastasios Zafeiropoulos, Adina Colomeischi, Diana Sinziana Duca, Èlia López Cassà, Julia Peris
Date:
28/02/2023
Primary contacts and emails :
Eleni Fotopoulou (efotopoulou@netmode.ntua.gr)
Suggested citation:
Eleni Fotopoulou et al. (2023) In-person and online activities development and provision through a digital repository.
EduCardia Result R4.a, Erasmus+ Project No: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806
Project result:
R3.a – Development of SEL training material for teachers
Authors:
Eleni Fotopoulou, Èlia López Cassà, Anastasios Zafeiropoulos, Julia Peris, Adina Colomeischi, Diana Sinziana Duca, Irene Kilanioti, Christina Papasolomontos, Maria Papamichael
Date:
28/02/2023
Primary contacts and emails :
Eleni Fotopoulou (efotopoulou@netmode.ntua.gr), Èlia López Cassà (elialopez@ub.edu)
Suggested citation:
Eleni Fotopoulou et al. (2023) Development of SEL training material for teachers. EduCardia Result R3.a, Erasmus+ Project
No: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806
Project result:
R2: Release of the EmoSocio EI Model, Ontology and Inventory
Authors:
Èlia López Cassà, Jordi Méndez Ulrich, Salvador Oriola, Núria- Pérez-Escoda, Mercedes Reguant, Dorys Sabando, Eleni Fotopoulou, Anastasios Zafeiropoulos
Date:
28/02/2023
Primary contacts and emails :
Èlia López Cassà (elialopez@ub.edu), Eleni Fotopoulou (efotopoulou@netmode.ntua.gr)
Suggested citation:
Èlia López Cassà et al. (2023) Release of the EmoSocio EI Model, Ontology and Inventory. EduCardia Result R2,
Erasmus+ Project No: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806
Project result:
R1: Specification of the EduCardia assessment methodology
Authors:
Eleni Fotopoulou, Èlia López Cassà, Anastasios Zafeiropoulos, Julia Peris, Rafel Bisquerra, Adina Colomeischi, Diana Sinziana Duca, Christina Papasolomontos, Maria Papamichael, Athina Thanou, Irene Kilanioti, Symeon Papavassiliou
Date:
28/02/2023
Primary contacts and emails :
Eleni Fotopoulou (efotopoulou@netmode.ntua.gr), Èlia López Cassà (elialopez@ub.edu)
Suggested citation:
Eleni Fotopoulou et al. (2023) Specification of the EduCardia assessment methodology. EduCardia Result R1, Erasmus+
Project No: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν (Αριθ. Έργου 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806).